Stypendia

Stypendia 2019-2020

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa  „Primus inter pares”

Stypendiów „Primus inter pares” Są to:

  1. Stypendium Primus
  2. Stypendium Mistrz
  3. Stypendium Zdolny uczeń
  4. Stypendium Młody inżynier

Stypendium Primus

Warunki:

Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu:  1) Ósmoklasisty – na poziomie co najmniej 95 %, liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych.

Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku,  kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu: a) ósmoklasisty, potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, b) maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Inne informacje:

Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia stanowi co najmniej piętnastokrotność miesięcznej kwoty określonej dla Stypendium Zdolny uczeń dla: 1) uczniów klasy VII – w przypadku stypendium za wynik egzaminu ósmoklasisty, 2) uczniów szkół ponadpodstawowych – w przypadku stypendium za wynik egzaminu maturalnego.

Stypendium Mistrz

Warunki:

Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych.

Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:  1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,  2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  3) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wymagane dokumenty:

 wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 2 do wniosku,  kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów ubiegania się o stypendium Mistrz, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Inne informacje:

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, wymaganych do uzyskania stypendium, przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.

 

Stypendium Zdolny uczeń

Warunki:

Stypendia Zdolny uczeń mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas I – III szkoły podstawowej, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria: 1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 2) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej: a) 5,80 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej, b) 5,70 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, c) 5,60 – w przypadku uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowe, d) 5,30 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych. 3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 5) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół lub b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

Wymagane dokumenty:

 wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 5 do wniosku,  kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie ww. kryteriów, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Inne informacje:

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Stypendium Młody inżynier

Warunki:

Stypendia Młody inżynier mogą być przyznane uczniom ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

Stypendia Młody inżynier mogą być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:  1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,  2) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  3) nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,  4) uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,  5) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00,  6) uzyskali średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej 5,30,  7) uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w rozdziale IV ust. 2 Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. , wybranych do średniej ocen. 

Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno – przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych oblicza się: 1. w przypadku liceum ogólnokształcącego – na podstawie oceny z matematyki oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących:  a) biologia,  b) chemia,  c) fizyka,  d) geografia,  e) informatyka,  2. w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia – na podstawie oceny z matematyki oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych zarówno spośród wymienionych w ust. 2 pkt. 1 Uchwały, jak i zawodowych teoretycznych właściwych dla danego zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 3 do wniosku  arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, w przypadku technikum, branżowej szkoły I i II stopnia — do wniosku dołącza się również wykaz przedmiotów realizowanych w kształceniu zawodowym teoretycznym.

Inne informacje:

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.