Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szkoły zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły – http://www.lo5.resman.pl

Data publikacji strony internetowej:  – 1.01.2019r.

Data ostatniej aktualizacji: – 20.10.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • jeden film nie posiadają napisów dla osób głuchych – został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Prosimy o poinformowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, by informacje były w pełni dostępne.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej http://www.lo5.resman.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Michał Niemiec, kierownik@sportowa.resman.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 748 2100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie jest częściowo dostosowany do potrzeb osób na wózkach – wjazd do szkoły przez budynek Hali Sportowej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content